Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

KNVB Spelerspas

KNVB Spelerspas


                                                       

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
AMATEURVOETBAL

Handleiding spelerspas

Augustus 2013

knvb.nl

Handleiding spelerspas, augustus 2013/definitieve versie

Inhoudsopgave

1. Inleiding ............................................................................................................................ 3 1.1. Achtergrond .......................................................................................................................... 3 2. Uitgangspunten spelerspas................................................................................................... 4 2.1. Verbeteren controle............................................................................................................... 4 2.2.
Geen pas = niet spelen ......................................................................................................... 4 2.3. Verplichte visuele controle veld- en zaalvoetbal .................................................................... 4 3.
De pas ................................................................................................................................... 5 3.1.
Voor wie? ............................................................................................................................... 5 3.2.
Voor wie niet?......................................................................................................................... 5 3.3. Gegevens op pas ................................................................................................................... 5 3.4. Persoonsgebonden ................................................................................................................ 5 3.5. Zaalvoetbal ............................................................................................................................. 5 4. Gebruik spelerspas - de pas in de praktijk ............................................................................. 6 4.1. Verplichte visuele controle door scheidsrechters en aanvoerders/leiders .............................. 6 4.2. Veldvoetbal.............................................................................................................................. 6 4.3. Zaalvoetbal ............................................................................................................................. 7 4.4. Verplichte (visuele) controle van wisselspelers ...................................................................... 8 4.5. Onvoldoende spelers = niet opkomen .................................................................................... 8 4.6. Ondertekening/parafering (digitaal)wedstrijdformulier vooraf en na de wedstrijd ................... 8 4.7. Taken en verantwoordelijkheden aanvoerder in relatie tot visuele controle spelerspas ......... 8 4.8. Deelname aan tweede wedstrijd ............................................................................................. 9 4.9. Fotokopie ongeldig .................................................................................................................. 9 4.10. Inzet waarnemers..................................................................................................................... 9 4.11. Handelwijze scheidsrechter bij verplichte visuele controle ...................................................... 9 5. Aanvragen/wijzigen spelerspas.............................................................................................. 10 5.1. Aanvragen spelerspas............................................................................................................ 10 5.2. Wijzigingen ............................................................................................................................. 10 5.3. Overschrijving en/of intrekkingen ........................................................................................... 11 5.4. Afmelden leden ...................................................................................................................... 11 6. Overtredingen......................................................................................................................... 12 6.1. Soort overtredingen ................................................................................................................ 12 7. Kosten spelerspas ................................................................................................................. 13 8. Vragen ................................................................................................................................... 14
Bijlage I - Straftoemeting ....................................................................................................... 15
Bijlage II - Wijzigingsformulier ............................................................................................... 17 9. Colofon .................................................................................................................................. 18


Handleiding spelerspas, augustus 2013/definitieve versie

1. Inleiding

1.1. Achtergrond
De spelerspas is in het seizoen 2006/?07 ingevoerd voor alle spelende leden, uitgezonderd E- en F-pupillen. Met de spelerspas kan zo nodig op adequate wijze worden opgetreden tegen spelers die niet speelgerechtigd zijn of ongeregeldheden veroorzaken. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, heeft voor seniorspelers een geldigheidsduur van tien jaar en voor juniorspelers is de pas vier jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, geslacht, geboortedatum, relatiecode, een pasfoto, de naam van de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen alsmede of de pas bestemd is voor het veld- of zaalvoetbal. De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen.

Als spelers geen pas kunnen tonen, mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders controleren (visueel) de passen voor de wedstrijd en de mutaties die op het wedstrijdformulier zijn aangebracht na de wedstrijd. De visuele controle heeft een preventieve werking. Ongerechtigde spelers vallen door de mand en kunnen niet spelen.

Waarom een spelerspas?

De doelstellingen van de spelerspas sluiten aan bij het beleidsplan amateurvoetbal. In dit plan staat het onderdeel Sportiviteit & Respect in het voetbal als één van de strategische opties centraal. Zo moeten wangedrag op en rondom het veld en overtredingen ten aanzien van de speelgerechtigheid worden bestreden. Deze kunnen het imago van het voetbal en de motivatie bij verenigingen, leden en officials negatief beïnvloeden. Omdat het voetbal als volkssport middenin de samenleving staat en daardoor ook aan negatieve invloeden onderhevig is, is de KNVB er alles aan gelegen het voetbal in goede banen te leiden.

2. Uitgangspunten spelerspas

2.1. Verbeteren controle
De spelerspas is ingevoerd met als doel de controlemogelijkheden te verbeteren. Uitgangspunten van de pas zijn dan ook:

Primair:

 • het verbeteren van de mogelijkheden tot het vaststellen van de juiste identiteit van spelers. Hiermee kan de controle op speelgerechtigdheid van spelers bij bindende wedstrijden verbeteren;

 • het verbeteren van de mogelijkheden tot het vaststellen van de juiste identiteit van spelers die zich voor, tijdens of na wedstrijden schuldig hebben gemaakt aan molestaties, wanordelijkheden en/of excessieve overtredingen;

 • het vaststellen of een speler in de juiste leeftijdscategorie uitkomt.

  Secundair:

  De spelerspas levert een belangrijke bijdrage leveren aan:

 • het herstel en handhaven van waarden en normen in de voetbalsport;

 • het leveren van een positieve bijdrage aan de gedachte van Sportiviteit & Respect;

 • het optimaliseren van het imago van het amateurvoetbal en het verbeteren van de kwaliteit

  van de competities;

 • het nemen van (zo nodig) aanvullende tuchtrechtelijke maatregelen om de pakkans bij

  malversaties te vergroten. De vervuiler moet worden gepakt;

 • het bevorderen van lik op stuk beleid;

 • het verbeteren van de kwaliteit van de competities en het optimaliseren van het imago van

  het amateurvoetbal;

 • het nemen van maatregelen, waardoor de functie van de (verenigings-)scheidsrechter extra

  aandacht krijgt (werving en behoud).

2.2. Geen pas = niet spelen
 • Om aan alle uitgangspunten te voldoen, is gekozen voor het principe:

„Geen pas = niet spelen?. Dit betekent dat een lid niet speelgerechtigd is als hij zijn geldige spelerspas niet kan laten zien. De speler mag dan niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd. Met een ongeldige spelerspas mag je evenmin aan de wedstrijd deelnemen.

2.3. Verplichte visuele controle veld- en zaalvoetbal
Naast de controle van de gegevens op de spelerspas met die op het wedstrijdformulier vindt er

vanaf het seizoen 2013/?14 ook een verplichte visuele controle plaats aan de hand van de spelerspas. Deze visuele controle wordt fasegewijs ingevoerd:

Vanaf 1 september 2013: Verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie A Vanaf 1 november 2013: Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie A Vanaf 1 januari 2014: Verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie B Vanaf 1 maart 2014: Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie B

De betrokken clubs, spelers en officials ontvangen hierover nadere informatie.

3. De pas

3.1. Voor wie?
Een geldige spelerspas is verplicht voor alle leden van de KNVB van 11 jaar en ouder die willen deelnemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. Daarbij geldt het principe: „Geen pas = niet spelen?.
De verplichting tot het hebben van een spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal, zaalvoetbal en senioren G-voetbal in de volgende categorieën:

 • mannen senioren

 • vrouwen senioren

 • A-, B- en C-junioren (jongens en meisjes)

 • D-pupillen (jongens en meisjes)

3.2. Voor wie niet?

 • Jeugd G-voetbal

 • E- en F-pupillen*

 • Dispensatiespelers (voor wat betreft leeftijdscategorie) die uitkomen in de competitie**

* De spelerspas is vanaf de D-pupillen verplicht. E-pupillen hoeven niet in het bezit te zijn van een spelerspas. Als een E-pupil uitkomt bij de D-pupillen, kan de leider op het wedstrijdformulier achter de naam Epup. toevoegen. Het districtskantoor controleert dit.

** Als een dispensatiespeler (leeftijdscategorie) uitkomt in competitiewedstrijden, voegt de aanvoerder/leider op het wedstrijdformulier achter de naam van de betreffende dispensatiespeler (disp). toe. Tevens moet de betreffende dispensatiespeler in het bezit zijn van een door de KNVB uitgegeven dispensatieformulier. Bij twijfel kan achteraf een schriftelijk verzoek tot controle worden aangevraagd.

3.3. Gegevens op pas
Op de spelerspas staan: naam van de speler, geslacht, geboortedatum, relatiecode, een pasfoto, de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen alsmede of de pas bestemd is voor het veld- of zaalvoetbal. Overige gegevens op de pas betreffen de geldigheidsduur en het kaartnummer.

3.4. Persoonsgebonden
De spelerspas wordt eenmaal verstrekt en is persoonsgebonden. De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar pas, niet de vereniging. De praktijk wijst uit dat de passen meestal worden gearchiveerd bij de vereniging of bij de aanvoerders/leiders.

3.5. Zaalvoetbal
De spelerspas is ook van toepassing in het zaalvoetbal. De enige afwijking ten opzichte van de pas voor veldvoetbal is de naamstelling en de kleur van de spelerspas voor zaalvoetbal, deze is wit (zie bijlage II).

4. Gebruik spelerspas - de pas in de praktijk

4.1. Verplichte visuele controle door scheidsrechters en

aanvoerders/leiders
Het verplicht visueel controleren van de spelerspassen voorafgaand aan de wedstrijd is een gezamenlijke taak van de scheidsrechter en beide aanvoerders / leiders. De procedure is als volgt:

4.2. Veldvoetbal

(Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand en tijdens de wedstrijd

 1. De aanvoerder / leider* zorgt dat hij in het bezit is/komt van de spelerspassen van het betreffende elftal/team.

 2. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders, te bepalen tijdstip voor de wedstrijd melden de aanvoerders zich met de passen bij de scheidsrechter. Bij standaardwedstrijden het verzoek de controle vroegtijdig te laten plaatsvinden. Dit in verband met de voorbereiding (warming-up) van de scheidsrechter.

 3. De leider / aanvoerder van het elftal/team overhandigt de spelerspassen van zijn elftal/team aan de scheidsrechter.

 4. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders, spelers en leiders van beide elftallen/teams de gegevens op het (digitale) wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen.

 5. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het (digitale)wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd en er een visuele controle heeft plaatsgevonden. Deze visuele controle wordt uitgevoerd op het veld, direct voorafgaand aan de wedstrijd. De aanvoerder / leider is verantwoordelijk voor een goed verloop van de controle en assisteert de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers worden in de visuele controle meegenomen.

 6. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter, door tussenkomst van de aanvoerders, gelegenheid de spelerspassen tijdens de wedstrijd in een afgesloten plaats te kunnen opbergen. Bijvoorbeeld in de bestuurskamer of als waardevolle zaken in bewaring te geven. De aanvoerders regelen dit zodra de visuele controle heeft plaatsgevonden. Bevindt het speelveld zich op grotere afstand van de bestuurskamer, dan wordt ter plaatse voor een praktische oplossing gekozen door bijvoorbeeld de passen bij de leiders in bewaring te geven.

 7. Als een speler geen geldige spelerspas kan tonen, mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd.

           (Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd

 1. De aanvoerders halen de passen na de wedstrijd weer op en overhandigen deze aan de scheidsrechter. De (visuele) controle na afloop van de wedstrijd vindt plaats in de kleedkamer van de scheidsrechter.

 2. De scheidsrechter controleert aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens van de wisselspelers in het bijzijn van de aanvoerders / leiders en voert direct een verplichte visuele controle uit in aanwezigheid van de desbetreffende spelers.

 3. Ook controleert de scheidsrechter in bijzijn van aanvoerders / leiders aan de hand van de passen de persoonsgegevens en de relatiecodes die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaatsgevonden.

 4. Leiders / aanvoerders paraferen vervolgens het (digitale)wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen en geen bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, kunnen zij dit melden bij de KNVB.

 5. Door ondertekening van het (digitale)wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen en de visuele controle te hebben uitgevoerd.

 6. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan aanvoerders / leiders.

* Daar waar gesproken wordt van aanvoerders / leiders geldt dat in het seniorenvoetbal de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de leider verantwoordelijk is.

4.3. Zaalvoetbal

(Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand en tijdens de wedstrijd

 1. De aanvoerder / coach zorgt dat hij in het bezit is/komt van de spelerspassen van het team.

 2. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders, te bepalen tijdstip voor de wedstrijd melden de aanvoerders zich met de passen bij de scheidsrechter. Bij wedstrijden uit de landelijke competitie het verzoek de controle vroegtijdig te laten plaatsvinden, minimaal drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd. Dit in verband met de voorbereiding (warming-up) van de scheidsrechter(s).

 3. De coach of aanvoerder van het team overhandigt de spelerspassen van zijn team aan de scheidsrechter of, op diens instructie, aan de secretaris/ tijdwaarnemer als deze door de KNVB is aangesteld.

 4. De scheidsrechter of de secretaris/tijdwaarnemer (mits dit een KNVB official is) controleert in het bijzijn van de coaches / aanvoerders en spelers van de beide teams de gegevens op het (digitale)wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen en voert een verplichte visuele controle uit. Dit gebeurt in op het speelveld. De aanvoerder / coach is verantwoordelijk voor een goed verloop en assisteert de scheidsrechter c.q. secretaris/tijdwaarnemer.

 5. De aanvoerders / coaches tekenen vooraf het (digitale)wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd en er een visuele controle heeft plaatsgevonden.

 6. Als een speler geen spelerspas kan tonen, mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd.

 7. Tijdens de wedstrijd liggen de spelerspassen op de wedstrijdtafel.

(Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd 

 1. De scheidsrechter of secretaris/tijdwaarnemer controleert aan de hand van de passen de persoonsgegevens en de relatiecodes die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaatsgevonden.

 2. Coaches of aanvoerders paraferen vervolgens het (digitale)wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen en geen bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, kunnen zij dit melden bij de KNVB.

 1. Door ondertekening van het (digitale)wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle

  gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen alsmede een visuele

  controle te hebben uitgevoerd.

 2. Vervolgens geeft de scheidsrechter of de secretaris/tijdwaarnemer de passen terug aan de

  leiders / aanvoerders.

4.4. Verplichte (visuele) controle van wisselspelers
Als er wisselspelers daadwerkelijk zijn ingevallen, is de vereniging verplicht na afloop van de wedstrijd deze spelers bij de scheidsrechter aan te melden met de bijbehorende spelerspas. Het is niet toegestaan het spel stil te leggen voor de controle van de pas tijdens de wedstrijd. Deze wisselspelers moeten ten minste tot een kwartier na afloop van de wedstrijd beschikbaar blijven voor een verplichte visuele controle. Wanneer geen pas getoond kan worden, wordt dit gezien als spelen zonder pas.

4.5. Onvoldoende spelers = niet opkomen
Indien als gevolg van de controle van de spelerspas bij een veldvoetbalwedstrijd van één elftal/team niet meer dan zes spelers gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd, kan niet worden begonnen met de wedstrijd. Dit wordt behandeld als “niet spelen door schuld”, met alle eventuele tuchtrechtelijke gevolgen van dien.
Bij een zaalvoetbalwedstrijd in de categorie A dienen minimaal vijf spelers speelgerechtigd te zijn. Ook hier geldt: onvoldoende spelers betekent niet spelen door schuld.

4.6. Ondertekening/parafering (digitaal)wedstrijdformulier vooraf en na de wedstrijd

In overeenstemming met het reglement ondertekenen beide aanvoerders/leiders voorafgaand aan de wedstrijd het (digitale)wedstrijdformulier. Na afloop van de wedstrijd staan alle aantekeningen op het (digitale)wedstrijdformulier en is het klaar voor parafering door de aanvoerders. De scheidsrechter ondertekent na afloop van de wedstrijd als laatste het (digitale)wedstrijdformulier. Door het ondertekenen van het (digitale)wedstrijdformulier door de beide aanvoerders/leiders verklaren zij dat de (visuele) controle op de juiste wijze is uitgevoerd.

4.7. Taken en verantwoordelijkheden aanvoerder in relatie tot visuele controle spelerspas

 1. Beide aanvoerders zijn verplicht de scheidsrechter te assisteren bij de visuele controle van

  de spelerspas;

 2. Door middel van het ondertekenen van het wedstrijdformulier verklaart de aanvoerder dat:

  1. Alleen spelers aan de wedstrijd hebben deelgenomen die op dat moment speelgerechtigd waren;

  2. De visuele controle is uitgevoerd;

  3. De gegevens op de spelerspas overeenstemmen met de gegevens op het

   wedstrijdformulier.

 3. Aanvoerders die hun taken onjuist of onvoldoende uitoefenen zijn in overtreding.

 4. Als bij de wedstrijd een verenigingsscheidsrechter actief is geweest zijn/is, naast de

  aanvoerder(s), ook de vereniging(en) in overtreding. Uiteraard is het aan de tuchtcommissie te bepalen wie uiteindelijk in overtreding is geweest.

De taken en verantwoordelijkheden van de aanvoerder zijn vastgelegd in het besluit van het bestuur amateurvoetbal en opgenomen in hoofdstuk 1.2 van het Bewaarnummer.

4.8. Deelname aan tweede wedstrijd
Spelers die tijdens een wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, nemen hun spelerspas mee. Voorafgaand aan de wedstrijd maakt de aanvoerder/leider dit kenbaar aan de scheidsrechter, zodat afspraken gemaakt kunnen worden om de pas ook bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen.

4.9. Fotokopie ongeldig
Alleen de originele spelerspas / voorlopige spelerpas dient als identificatiemiddel. Fotokopieën, andere passen zoals een rijbewijs of de voormalige identiteitskaart zaalvoetbal zijn niet geldig. Hiermee kunnen spelers dus niet deelnemen aan de wedstrijd.

4.10. Inzet waarnemers
De KNVB zet waarnemers in die er op toezien dat de (visuele) controle van de spelerspas op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

4.11. Handelwijze scheidsrechter bij verplichte visuele controle Aandachtspunten voor de verplichte visuele controle.

 1. De visuele controle vindt zowel in het veld- als het zaalvoetbal plaats op het speelveld, direct voorafgaand aan de wedstrijd. Dit met assistentie van de aanvoerders / leiders.

 2. Een eventueel aanwezige waarnemer houdt toezicht en controleert of de juiste procedure wordt toegepast bij de verplichte visuele controle. Als de waarnemer onregelmatigheden constateert, informeert hij achteraf schriftelijk de KNVB over de gang van zaken en eventuele onvolkomenheden rond de uit te voeren controle.

 3. De scheidsrechter controleert samen met de aanvoerders / leiders of de foto?s op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende personen. Vervolgens bekijkt hij of de namen correct op het (digitale)wedstrijdformulier zijn vermeld. Dit gebeurt voorafgaand aan de wedstrijd.

 4. Spelers, die niet in het bezit zijn van een geldige spelerspas, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

 5. Als een speler een spelerspas toont, waarvan de scheidsrechter van mening is dat het om een andere persoon gaat (een andere foto, dan wel een andere naam), dan mag de betrokken speler zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Als er ook geen geldig legitimatiebewijs getoond kan worden of de spelerspas stemt niet overeen met het legitimatiebewijs, mag deze speler niet deelnemen aan de wedstrijd.

5. Aanvragen/wijzigen spelerspas

5.1. Aanvragen spelerspas
Wekelijks wordt het bestand voor verwerking van de (nieuwe) aanvragen bij de KNVB opgehaald.

Deze kunnen betrekking hebben op:

 • Aanmelding nieuwe (spelende) leden.

 • Van niet spelend naar spelend lid.

 • Verlopen geldigheidsduur pasfoto (voor junioren vier jaar / voor senioren tien jaar).

  Voor deze aanvragen geldt het volgende:

 • Controleren voor welke leden een spelerspas noodzakelijk is.

 • De drukker start het aanmaken van fotoformulieren met de relevante lidgegevens voor de

  verenigingen.

 • De relatiecodes koppelen aan fotoformulieren met een geïntegreerde tijdelijke spelerspas

  door middel van fotocodes.

 • De drukker zendt de voorbedrukte fotoformulieren naar de verenigingen, hieraan zit een

  tijdelijke spelerspas van vijf weken.

 • ?  De verenigingen voegen de foto in op het hiervoor bestemde kader van het fotoformulier.

  Hiervoor mogen alleen pasfoto?s worden gebruikt.

 • ?  Het desbetreffende lid of bij een jeugdlid een van de ouders/verzorgers ondertekenen het

  fotoformulier.
  Hiermee wordt akkoord afgegeven voor het gebruiken van de pasfoto voor het aanmaken van een spelerspas.

 • De verenigingen zenden het fotogedeelte (inclusief foto) van het fotoformulier naar de drukker.

 • De drukker scant de foto?s van het fotogedeelte en vervolgens worden de spelerspassen fysiek aangemaakt.

 • De drukker verzendt de aangemaakte spelerspassen, binnen de eerdergenoemde beperkte geldigheidsduur van de tijdelijke spelerspas, naar het algemeen correspondentieadres van de verenigingen.

De vereniging is verantwoordelijk voor controle van de juistheid van de gegevens op de fotoformulieren.

5.2. Wijzigingen

Wijzigingen via wijzigingsformulier:

 • Verlies, diefstal en beschadiging.

 • Wijziging van persoonsgegevens die ook op de spelerspas vermeld staan.

  Voor deze wijzigingen geldt het volgende:

 • De vereniging vult een wijzigingsformulier in. Op dit formulier de reden van het aanvragen

  van een nieuwe spelerspas aangeven.

 • De KNVB beoordeelt de aanvraag van de nieuwe spelerspas. Bij afwijzing informeert de

  KNVB de vereniging over de reden daarvan. Bij akkoord wordt door KNVB de aanvraag in

  het systeem ingevoerd.

 • De pasfoto van de speler is aanwezig bij de drukker. De vereniging ontvangt van de Edesk

  een dispensatiebrief.

 • De drukker maakt op basis van het ontvangen wijzigingsbestand in genoemde gevallen een

  nieuwe spelerspas aan.

 • De drukker verzendt de aangemaakte spelerspassen naar de secretarissen van de

  verenigingen.


Aanmelding als spelend lid zaalvoetbal en speler is al lid van een veldvoetbalvereniging en andersom

Bij aanmelding als spelend lid van een zaalvoetbalvereniging door een persoon die al lid is van een veldvoetbalvereniging, wordt betrokkene spelend lid van de zaalvoetbalvereniging met de eerder aan betrokkene uitgegeven relatiecode van de KNVB.

Omdat de pasfoto in dit geval al in het bestand van de drukker aanwezig is, maakt deze op basis van het wijzigingsbestand direct een nieuwe spelerspas zaalvoetbal en zendt deze naar de secretaris van de zaalvoetbalvereniging of secretaris van een veldvoetbalvereniging met een zaalvoetbalafdeling.

Hetzelfde geldt bij aanmelding als spelend lid van een veldvoetbalvereniging als betrokkene al spelend lid is van een zaalvoetbalvereniging. De pasfoto van betrokkene is aanwezig in de database van de drukker. Doordat deze gaat spelen onder hetzelfde relatiecode, kan de drukker direct een nieuwe spelerspas veldvoetbal aanmaken. De nieuw uit te geven spelerspas veldvoetbal gaat per post naar de secretaris van de veldvoetbalvereniging.

5.3. Overschrijving en/of intrekkingen
Verzoeken om overschrijving c.q. intrekking van de overschrijving kunnen door het district, waaronder de vereniging naar wie het verzoek uitgaat valt, alleen in behandeling worden genomen als hiervoor een “Verzoek om overschrijving” of “Verzoek om intrekking van de verleende overschrijving” is ingediend en de spelerspas voor de te verlaten vereniging is bijgevoegd. Dit geldt zowel voor veld- als zaalvoetbal.

Het desbetreffende district verzorgt de input van dergelijke verzoeken in het KNVB systeem. Als de overschrijving correct is wordt er voor de drukker automatisch een wijziging aangemaakt.

Belangrijk

De KNVB archiveert de afgegeven spelerspassen niet, maar vernietigt deze. Voor de nieuw uit te geven spelerspas vindt verrekening van de kosten plaats via rekening-courant.

Als na verlening van de overschrijving sprake is van een intrekking van de overschrijving wordt dit gezien als een nieuwe wijziging en maakt de drukker wederom een nieuwe spelerspas aan met bijbehorende kosten als gevolg.

5.4. Afmelden leden
De vereniging geeft afmeldingen door via Sportlink Club. De spelerspas blijft in het bezit van het lid. Als de speler bijvoorbeeld een jaar later besluit weer te gaan voetballen bij dezelfde vereniging kan hij de pas opnieuw gebruiken.

6. Overtredingen

6.1. Soort overtredingen
Er zijn bij het gebruik van de spelerspas diverse overtredingen mogelijk. Deze kunnen worden begaan door de speler, de vereniging en de scheidsrechter. In de bijlage is een uitgebreid overzicht opgenomen. Hierbij is tevens een overzicht van de strafmaat te vinden. De strafmaat voor overtredingen zijn conform artikel 9 lid 7 onder a van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal vastgesteld door de gezamenlijke overlegvergadering tucht- en beroepszakenzaken.

7. Kosten spelerspas

 • De berekening van de kosten van de spelerspassen die aan de leden van de vereniging zijn verstrekt, vindt plaats via de rekening-courant van de vereniging.

 • De vereniging maakt de keuze of zij de kosten van de spelerspas apart doorberekent aan de desbetreffende leden, doorberekent in de contributie of geen kosten in rekening brengt bij de leden.

 • De pas kost € 2,35 en het fotoformulier € 0,40.

 • Bij overschrijvingen of mutatie van persoonsgegevens die op de pas zijn opgenomen wordt

  2,20 in rekening gebracht bij de vereniging.

 • Bij aanvraag van een spelerspas in geval van diefstal of verlies, wordt 5,35 in rekening

  gebracht bij de vereniging.

 • Prijzen zijn vastgesteld onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

8. Vragen

Informatie over de procedures rond de spelerspas staat ook op www.knvb.nl/spelerspas. Hier staat ook een overzicht aan van veelgestelde vragen.

Edesk
Postbus 8200, 3009 AE Rotterdam E-mail: EDESK@KNVB.NL Website: WWW.KNVB.NL Telefoonnummer: 0900-3337556

Meer informatie

Voor meer informatie is tijdens kantooruren de edesk bereikbaar. Het nummer is 0900-3337556. De handleiding spelerspas is te downloaden op www.knvb.nl/spelerspas.

Bijlage I - Straftoemeting

Uitgangsprincipe: GEEN (GELDIGE) PAS = NIET SPELEN

Overtreding

Betrokkene

page15image5856

Strafmaat

1.1 Spelen zonder pas of met ongeldige pas

(verlopen pas = ongeldige pas)

Vereniging

Speler

Verantwoordelijke personen (aanvoerder en/of leider)

page15image12360 page15image12680

€ 74,00 + 1 winstpunt

3 t/m 6 wedstrijden

Aanvoerder en/of leider afhankelijk van verweer: ? 1 t/m 3 maanden

functieontzegging ? 3 t/m 6 maanden

functieontzegging

1.2 Spelen zonder pas of met ongeldige pas van meerdere spelers

page15image18696 page15image19176

Vereniging

Speler

Verantwoordelijke personen (aanvoerder en/of leider)

page15image22488
page15image22992

€ 148,00 + 1 winstpunt

3 t/m 6 wedstrijden

Aanvoerder en/of leider afhankelijk van verweer:

 • ?  1 t/m 3 maanden

  functieontzegging

 • ?  3 t/m 6 maanden

  functieontzegging

page15image26200 page15image26520

1.3 Spelen met een pas van een ander

Vereniging

Speler

Verantwoordelijke personen (aanvoerder en/of leider)

page15image31320 page15image31640

€ 184,00 + 3 winstpunten

6 t/m 10 wedstrijden

Aanvoerder en/of leider afhankelijk van verweer:

 • ?  1 t/m 3 maanden

  functieontzegging

 • ?  3 t/m 6 maanden

  functieontzegging

1.4 Het aan een ander voor gebruik afstaan

van de eigen pas

page15image38776

Speler

4 t/m 8 wedstrijden

1.5 Het aanzetten tot het spelen zonder pas,

met ongeldige pas of met een pas van een ander

Verantwoordelijke personen (aanvoerder, leider of trainer etc.)

Afhankelijk van verweer: 1 t/m 3 maanden functieontzegging
3 t/m 6 maanden functieontzegging

2.1 Het zoek maken, laten verdwijnen, vernietigen dan wel het vervalsen c.q. gebruikmaken van een vervalste spelerspas

page15image49544

Vereniging

Speler + verantwoordelijke personen

€ 369,00 + 5 winstpunten

3 t/m 6 maanden schorsing

2.2 Het weigeren spelerspas in te leveren bij over-

schrijving en weigeren wijzigingsformulier te verstrekken

Vereniging

€ 148,00

3. Geen of geen goede gelegenheid bieden tot opbergen van de passen tijdens de

Vereniging

€ 74,00

wedstrijd

4. Speler laten spelen zonder pas

Scheidsrechter

page16image8168

1 t/m 3 maanden functieontzegging

5.1 Niet tonen van de pas ter gelegenheid van

een mondeling onderzoek

Betrokkene in tuchtzaak

2 t/m 4 maanden schorsing

5.2 Tonen van een pas van een ander ter

gelegenheid van een mondeling onderzoek

Betrokkene in tuchtzaak

4 t/m 6 maanden schorsing

page16image18840

5.3 Tonen van een ongeldige pas ter

gelegenheid van een mondeling onderzoek

Betrokkene in tuchtzaak

2 t/m 4 maanden schorsing

page16image23736

In alle gevallen geldt verder dat de strafmaat bij pupillen wordt gehalveerd.

Bij overtredingen met betrekking tot jeugdwedstrijden wordt de vereniging verantwoordelijk gesteld in plaats van de aanvoerder.

Onregelmatigheden (digitaal) wedstrijdformulier

Omschrijving

Strafmaat

1. Het ondertekenen van een wedstrijdformulier waar spelers op staan die niet speelgerechtigd zijn

a. de aanvoerder b. de vereniging

4 wedstrijden uitsluiting
€ 150,00 + 3 winstpunten in mindering

2. Het ondertekenen van een wedstrijdformulier waaraan geen visuele controle is voorafgegaan (categorie A)

a. b. c.

de aanvoerder
de KNVB-scheidsrechter

de vereniging

4 wedstrijden uitsluiting
1 t/m 2 maanden ontzegging functie
€ 150,00 + 3 winstpunten

3. Het ondertekenen van een wedstrijdformulier waarop de gegevens niet overeenstemmen met de gegevens op de spelerspassen

 1. de aanvoerder

 2. de KNVB-scheidsrechter

 3. de vereniging

4 wedstrijden uitsluiting
1 t/m 2 maanden ontzegging functie
€ 150,00 + 3 winstpunten

Bijlage II - Wijzigingsformulier

Wijzigingsformulier voor het aanvragen van een nieuwe spelerspas

Ondergetekenden verklaren, dat een nieuwe spelerspas nodig is voor:

page17image4032

KNVB district: Verenigingsnaam: KNVB-relatiecode speler: Achternaam:
Voorletter(s) en tussenvoegsel: Geboortedatum:

Geslacht:

Welk type spelerspas wilt u aanvragen?:

(dd-mm-yyyy) (M /V)
(VELD / ZAAL)

Reden aanvraag spelerspas is: verlies/diefstal/beschadiging = € 5,35
wijziging persoonsgegevens (kopie uittreksel burgerlijke

stand of kopie identiteitsbewijs bijsluiten*) = € 2,20 ** andere reden (omschrijven: ) **

page17image19416

*) Denk ook aan het wijzigen in Sportlink! Wij vragen een kopie van een legitimatiebewijs ter verificatie van de geboortedata en of achternaam. Wij adviseren het BSN nummer onleesbaar te maken. Na verificatie vernietigt de KNVB het opgevraagde legitimatiebewijs direct.
**) Oude spelerspas inleveren bij de aanvraag van een nieuwe pas.

Plaats: Datum:

Handtekening speler:

De bijkomende kosten worden in rekening courant verrekend met uw vereniging. Dit formulier zenden naar: edesk@knvb.nl of KNVB district West II, Postbus 8200, 3009 AE Rotterdam Naam verenigingsfunctionaris:

Mailadres:

Functie:

Handtekening:

Als sprake is van een overschrijving dient ook de oude vereniging te ondertekenen. Dit formulier zenden aan het betreffende KNVB District.
Namens de oude vereniging:
Naam:

Functie: Handtekening:

9. Colofon

Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Redactie

Projectgroep spelerspas

Eindredactie

Sjaak van der Kroon, Hans Boll

Datum

Augustus 2013

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Woudenbergseweg 56-58 3707 HX Zeist Postbus 515 3700 AM Zeist t: 0343 49 92 11 f: 0343 49 91 99 e: amateurvoetbal@knvb.nl Bank: ING-bank 67.00.00.116 BTW: NL002691346.B01 KvK: 40478591 Utrecht

knvb.nl

   
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!